Smart Safety Zone 4.0

เชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยในชุมชน

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ


เชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัยในชุมชน

สำรวจกล้อง CCTV ในพื้นที่ ปรับมุมกล้อง และบูรณาการการใช้งานกล้องร่วมกันพร้อมติดตั้งเพิ่มเติม

ติดตั้งเสาสัญญาณ SOS เพื่อประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนได้ทันที

นำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรม

ร่วมกับหน่วยงานในท้องที่ปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่เสี่ยงให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย

สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยระวังป้องกัน สร้างความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกัน

พิธีเปิดโครงการ Smart Safety zone 4.0

สู่นวัตกรรมใหม่ของความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะสุดล้ำ และการร่วมมือจากภาคประชาชน

15 สถานีตำรวจนำร่อง

โครงการ Smart Safety Zone 4.0

โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นการพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก โดยใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชนลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม มีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ โดยได้คัดเลือกจากสถานีตำรวจทั้งประเทศ เป็นสถานีตำรวจนำร่องในโครงการ ดังนี้

 1. สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง
 2. สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
 3. สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ
 4. สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ
 5. สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 6. สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 7. สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง
 8. สถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี
 9. สถานีตำรวจภูธรปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 10. สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี
 11. สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่
 12. สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก
 13. สถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรี
 14. สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต
 15. สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สน.ห้วยขวาง Smart Safety Zone 4.0

สน.ลุมพีนี Smart Safety Zone 4.0

สน.ภาษีเจริญ Smart Safety Zone 4.0

สภ.เมืองสมุทรปราการ Smart Safety Zone 4.0

สภ.ปากเกร็ด Smart Safety Zone 4.0

สภ.พัทยา Smart Safety Zone 4.0

สภ.เมืองระยอง Smart Safety Zone 4.0

สภ.เมืองปราจีนบุรี Smart Safety Zone 4.0

สภ.ปากช่อง Smart Safety Zone 4.0

สภ.เมืองอุดรธานี Smart Safety Zone 4.0

สภ.เมืองเชียงใหม่ Smart Safety Zone 4.0

สภ.เมืองพิษณุโลก Smart Safety Zone 4.0

สภ.เมืองราชบุรี Smart Safety Zone 4.0

สภ.เมืองภูเก็ต Smart Safety Zone 4.0

สภ.หาดใหญ่ Smart Safety Zone 4.0


แนวทางการคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินโครงการ Smart Safety Zone 4.0

1

 RISK

ดูแลความปลอดภัยของประชาชน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก

2

LANDMARK

 ที่มีร้านค้า สถานบริการ อาคารสำนักงานของหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน สถานศึกษา 

dsdfdsf

3

ECONOMIC

พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ

 “เปลี่ยนที่เปลี่ยว ให้เป็นที่ปลอด (อาชญากรรม) ตามแนวทาง Smart City”

มีซอยไหนซักซอยไหม ที่ผู้หญิงสามารถเดินจากปากซอยเข้าบ้านได้ ตอนสามสี่ทุ่มหรือหลังจากนั้น โดยไม่รู้สึกกลัวอะไร? 

WORLD INTERNAL SECURITY and POLICE INDEX : WISPI

โครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ขับเคลื่อนบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และตัวชี้วัดสากล “WORLD INTERNAL SECURITY and POLICE INDEX : WISPI” เป็นการใช้การป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกนำการปราบปราม


ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ

ในระดับชาติ

เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ไม่หวาดกลัวภัยอาชญากรรม อันจะนำไปสู่ความผาสุกของประชาชนและความมั่นคงทางสังคมในที่สุด (ประชาชนได้ประโยชน์อะไร)

ในระดับองค์กร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านจากการทำงานในระบบราชการ 3.0 ไปสู่ความเป็นระบบราชการ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล (องค์กรได้ประโยชน์อะไร)

ในระดับปัจเจกชน

ข้าราชการตำรวจมีความตื่นตัวและปรับทัศนคติให้ยอมรับและพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ และยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) สมดังวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ( ตำรวจได้ประโยชน์อะไร )