สภ.พัทยา Smart Safety Zone 4.0

พื้นที่ดำเนินโครงการ

         จากการประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม หรือ Big 6 ได้มีฉันทามติคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้ชื่อเรียกว่า “จอมเทียน พัทยา Smart Safety Zone 4.0” พื้นที่โครงการทั้งหมด 9.91 ตร.กม

โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกดังนี้

         Risk – เป็นพื้นที่ซึ่งเคยเกิดเหตุอาชญากรรมจากสถิติคดีอาญามาก่อน หรือเป็นพื้นที่ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนรู้สึกหวาดกลัว

         Landmark – เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในเชิงสัญลักษณ์ของประเทศ  ชายหาดจอมเทียนพัทยา

         Economic – เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ เป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้กับคนไทยและชาวต่างชาติที่อยู่อาศัยและมาท่องเที่ยว

การดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0

1.ภายในสถานีตำรวจ

         จัดตั้งศูนย์ CCOC ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการเชื่อมต่อกล้องวงปิด 190 ตัว ในพื้นที่โครงการมีการนำแอปพลิเคชันและสื่อโซเชียลมาใช้ Police 4.0 , Police i lert u , Facebook , Line Official Account

2.ภายนอกสถานีตำรวจ

         ได้มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในพื้นที่ ได้แก่ CCTV, ระบบ License Plate, ติดตั้งเสา SOS, สายตรวจโดรน, ปรับปรุงภูมิทัศน์ , ประชาสัมพันธ์โครงการโดยใช้รถ Mobile , ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ

         โครงการ Smart Safety Zone 4.0 เป็นโครงการที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ริเริ่มไว้ เป็นการทำงานที่นำรูปแบบใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ การป้องกันอาชญากรรมในเชิงรุก เป็นการทำงานที่ประหยัดงบประมาณและตรงความต้องการของประชาชน เมื่อเหตุไม่เกิด ความเสียหายก็ไม่เกิด ปัญหาสังคมก็จะลดลง ในช่วงที่ผ่านมาเรายังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเรื่องนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน