สน.ลุมพีนี Smart Safety Zone 4.0

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ถ่ายภาพร่วมกับ พ.ต.อ.จักรกริศน์ โฉสูงเนิน ผกก.สน.ลุมพินี ในวันเปิดโครงการ

        สถานีตํารวจนครบาลลุมพินี ตั้งอยู่เลขที่ 139 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่รับผิดชอบ 6.318 ตารางกิโลเมตร

        “ราชประสงค์เซฟตี้โซน” ของ สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ซึ่งเป็น 1 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่อง โครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 1.92 ตารางกิโลเมตร

        จากการประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม หรือ Big 6 ได้มีฉันทามติคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้ชื่อเรียกว่า “ราชประสงค์ สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0” ชื่อ ภาษาอังกฤษว่า “Ratchaprasong Smart Safety Zone” พื้นที่ ราชประสงค์ สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 มีพื้นที่ 1.92 ตารางกิโลเมตร เมื่อเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบ ของสถานีตํารวจนครบาลลุมพินีทั้งหมดมีพื้นที่ 6.318 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นอัตราส่วน เป็น 1 ใน 3 ของพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกดังนี้

        Risk – เป็นพื้นที่ซึ่งเคยเกิดเหตุอาชญากรรมจากสถิติคดีอาญามาก่อน หรือเป็นพื้นที่ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนรู้สึกหวาดกลัว

        Landmark – เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในเชิงสัญลักษณ์ของประเทศ หากเกิดอาชญากรรมขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทํางานของตํารวจ

        Economic เป็นพื้นที่ ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ หากเกิดอาชญากรรมขึ้นใน พื้นที่ถนนดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบกับภาพลักษณะของประเทศ ทําให้นักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติไม่อยากเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนในประเทศไทย

การดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0

1.ภายในสถานีตำรวจ

ศูนย์ควบคุมสั่งการ CCOC (Command And Control Operations Center)

  • ระบบรองรับการเชื่อมต่อกล้อง CCTV ติดตั้งระบบ Internet เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ ระบบ กล้อง CCTV จาก กรุงเทพมหานคร มายัง ที่ทําการสถานีตํารวจนครบาลลุมพินี ใช้ความเร็ว 1,000 Mbps เป็นความเร็วสูงสุด เพื่อรองรับกล้องจํานวนมากที่เชื่อมต่อ
  • ติดตั้งจอ Monitor สําหรับรองรับกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครที่สามารถเชื่อมต่อได้ จํานวน 128 ตัว เชื่อมต่อกับระบบกล้อง CCTV ของ สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่อยู่ในเขต Safety Zone จํานวน 21 ตัว เชื่อมต่อกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนอื่น จากสวนลุมพินี 130 ตัว จากสมาคมผู้ค้าย่านราชประสงค์ จํานวน 21 ตัว เชื่อมต่อระบบ Crime มายังห้องปฏิบัติการ CCOC เพื่อรองรับการตรวจเช็คข้อมูลต่าง ๆ ในฐานระบบ ในปัจจุบันมีจอ Monitor จํานวน 8 จอ รอการสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในระบบ AI อีกจํานวน 4 จอ ใช้คอมพิวเตอร์ ในการขับเคลื่อนการเชื่อมต่อ จํานวน 4 เครื่อง ห้อง CCOC แยกส่วนจากห้องของพนักงานวิทยุ แต่อยู่ติดกันสามารถสั่งการโดยใช้ข่ายวิทยุ Analog เหตุผล ที่ยังไม่นําระบบสื่อสารหลัก หรือห้องวิทยุมาอยู่ในห้องควบคุมสั่งการ ก็ด้วยสาเหตุของระบบห้องวิทยุ มีการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ จํานวนมาก เช่น ระบบการสื่อสาร อย่างน้อย 4 เครือข่าย ระบบสัญญาณแฟกซ์ ระบบควบคุม C3i ฯลฯ ประกอบกับภายในห้องวิทยุจะต้องมีการติดข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ต่าง ๆ จํานวนมาก การใช้ห้องปฏิบัติการสื่อสารวิทยุเดิม มีประสิทธิภาพเพียงพออยู่แล้ว แนวคิดห้องปฏิบัติการ CCOC จึงเป็นห้องปฏิบัติการที่รองรับผู้บังคับบัญชา ที่มีหน้าที่ควบคุมสั่งการในพื้นที่มาบัญชาการ ในอนาคตข้างหน้า จะได้ปรับปรุงให้ถ่ายทอดคําสั่งการไปยังห้องวิทยุได้รวดเร็วขึ้น เช่น ใช้ระบบ INTERCOM จะทําให้รวดเร็วขึ้น ระบบการตรวจ Police 4.0 โดยใช้ QR Code โดยเจ้าหน้าที่สายตรวจในอาณาบริเวณตู้แดง แล้วใช้โทรศัพท์ Scan สามารถส่งภาพและข้อมูลการตรวจเข้าสู่ระบบ Line , Application “Police Rider” ใช้สำหรับติดตามเจ้าหน้าที่สายตรวจ , ระบบ AI ตรวจสอบป้ายทะเบียนรถ  และมีการนำแอปพลิเคชันและสื่อโซเชียลมาใช้เพิ่มเติม ได้แก่  Facebook , Line

2.ภายนอกสถานีตำรวจ

        การขีดสีตีเส้นถนนหลัก บริเวณแยกใหญ่ในโครงการ , ปรับปรุงตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบังวิสัยทัศนในการมองเห็น , แก้ไขไฟส่องสว่าง , ปรับ มุมกล้อง CCTV โดยรอบพื้นที่ดำเนินการ

        ซึ่งโครงการ  Smart Safety Zone 4.0 เป็นแนวคิดของผู้บัญชาการตำรวจแห่งงชาติ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาสร้างความเชื่อมั่น และความอุ่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่