สน.ภาษีเจริญ Smart Safety Zone 4.0

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ถ่ายภาพร่วมกับ พ.ต.อ.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล ในวันเปิดโครงการ

      สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ซึ่งเป็น 1 ใน15 สถานีตำรวจนำร่องในโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 1.16 ตารางกิโลเมตร 

พื้นที่ดำเนินโครงการ

         จากการประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม หรือ Big 6 ได้มีฉันทามติคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้ชื่อเรียกว่า “ตลาดน้ำคลองบางหลวง” พื้นที่ ในชุมชนมีบ้านเรือนประชาชนจำนวน 275 หลัง คาเรือน จำนวน 453 ครอบครัว ประชากรมีจำนวน 3,183 คน เป็น ชาย 1,331 คน เป็นหญิง 1,852 คน ประชากรแฝงมี จำนวนประมาณ 200 คน  

โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกดังนี้

         Risk – เป็นพื้นที่ซึ่งเคยเกิดเหตุอาชญากรรมจากสถิติคดีอาญามาก่อน หรือเป็นพื้นที่ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนรู้สึกหวาดกลัว

         Landmark – เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในเชิงสัญลักษณ์ของประเทศ

         Economic – เป็นพื้นที่ ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

การดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0

1.ภายในสถานีตำรวจ

         ทำห้องศูนย์ควบคุมสั่งการ CCOC (Command And Control Operations Center) ควบคุมระบบกล้อง CCTV  จัดเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ กล้องวงจรปิดในพื้นที่ เป็นกล้องกรุงเทพมหานคร จำนวน 57 จุด กล้อง 125 ตัว, กล้องในส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 10 จุด กล้อง 14 ตัว, กล้องภาคเอกชน จำนวน 44 จุด กล้อง 77 ตัว นอกจากนี้มีการใช้แอปพลิเคชัน Police 4.0, Police i lert u, Crime Online, Line, Facebook, Youtube

2.ภายนอกสถานีตำรวจ

         ได้ติดตั้งตู้กดข้อความช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS , จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์, ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการป้องกัน อาชญากรรม เพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมในโครงการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ ได้นำนวัตกรรมมา ใช้ในการป้องกันอาชญากรรมอย่างเข้มข้น ดังนี้

         1. Appliacation police 4.0

         2. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมเฝ้าระวังเหตุอาชญากรรม (CCOC) ซึ่งมีกล้อง CCTV ในพื้นที่ 111 จุด 216 ตัว

         3. จุดขอความช่วยเหลือพร้อมลำโพงกระจายเสียง 4 จุด

         4.ลำโพงกระจายเสียง 6 จุด

         5. Line Official Account ของ สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ

         6. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการป้องกันอาชญากรรม คุมเข้มพื้นที่เสี่ยง และแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น

         7. Appliacation police I lert u

         8. Appliacation crime online

         การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวก็เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจและลดความหวาดกลัวอาชญากรรมของประชาชนในพื้นที่