สภ.เมืองเชียงใหม่ Smart Safety Zone 4.0

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ถ่ายภาพร่วมกับ พ.ต.อ.ภูวนาถ ดวงดี ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ ในวันเปิดโครงการ

      สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 57.3 ตารางกิโลเมตร และเป็น 1 ใน 15สถานีตำรวจนำร่อง ในโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้ชื่อเรียกพื้นที่ดำเนินโครงการว่า

“Chiangmai Old Town”

พื้นที่ดำเนินโครงการ

         สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ เลขที่ 169 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

         จากการประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม หรือ Big 6 ได้มีฉันทามติคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้ชื่อเรียกว่า “Chiangmai Old Town” มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 2.38 ตร.กม จำนวนประชากร 14,774 คน , ประชากรแฝง 1500 คน ,14 ชุมชน จำนวน 5,022 หลังคาเรือน แบ่งเป็นชาย 4,927 คน หญิง 5,547 คน

โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกดังนี้

         Risk – เป็นพื้นที่ซึ่งเคยเกิดเหตุอาชญากรรมจากสถิติคดีอาญามาก่อน หรือเป็นพื้นที่ซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนรู้สึกหวาดกลัว ได้แก่

                1. ลานประตูท่าแพ มีการรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมก่อความวุ่นวายแก่นักท่องเที่ยว

                2. บริเวรณแจ่งต่างๆ ทั้ง 4 แจ่ง , ประตูเมืองทั้ง 5 ประตู มีแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ มักมีคนไร้บ้านอาศัยอยู่ และมีเหตุเกี่ยวกับทรัพย์เกิดบ่อยครั้ง

                3. พื้นที่ในคูเมืองเชียงใหม่ ตรอก ซอก ซอย จำนวนมาก บางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เสื่อมโทรมแสงไฟไม่เพียงพอ

         Landmark – เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในเชิงสัญลักษณ์ของประเทศ  เช่น ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์, ลานประตูท่าแพ, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร รวมทั้งยังมีประตูเมืองต่างๆถึง 5 ประตู ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ก่อด้วยดินหรือก้อนอิฐสมัยโบราณ และยังเป็นทางเข้า-ออก ของคูเมืองเชียงใหม่

         Economic – เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเช่น ร้านค้า , ร้านอาหาร , สถานบันเทิง , สถานที่พัก , ถนนคนเดินวันอาทิตย์ที่หลายคนรู้จักกันในนาม “ถนนคนเดินท่าแพ” และยังเป็นย่านเมืองเก่าของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังคงมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มีวัดสำคัญมากมาย ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ รวมถึงการถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กลุ่มมัคคุเทศน์มักจัดทริปให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นลำดับแรกๆในการมาจังหวัดเชียงใหม่

การดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0

วีดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ

1.ภายในสถานีตำรวจ

         จัดตั้งศูนย์ CCOC ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการเชื่อมต่อกล้องวงปิด CCTV 135 ตัว, มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ได้แก่ วิทยุดิจิตอลของทางราชการ ซึ่งสามารถตรวจสอบพิกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานได้, Line Official Account, Facebook, Youtube, Police i lert u , Police 4.0 , Crime Online และระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชาชนเพียงแค่สแกน QR code ก็สามารถติดต่อมายังห้อง CCOC โดยที่ผู้แจ้งและเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเห็นหน้าและได้ยินเสียงกันทั้งสองฝ่าย ทำให้ง่ายต่อการรับแจ้งและช่วยเหลือประชาชน

2.ภายนอกสถานีตำรวจ

         ปรับปรุงภูมิทัศน์, ทาสีตีเส้น, ใช้โดรนสำรวจพื้นที่, แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ, ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, รถประชาสัมพันธ์โครงการ, ตู้รับแจ้งเหตุ Emergency Call

         สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ได้สร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการดึงสัณญาณกล้องวงจรปิดมายังห้อง CCOC เพื่อสะดวกต่อการดูความเคลื่อนไหวป้องกันเหตุ รวมทั้งการติดตามตัวคนร้ายเมื่อมีเหตุเกิดในพื้นที่ และยังได้ดึงสัณญาณตู้รับแจ้งเหตุ Emergency Call มาเพื่อให้แจ้งเตือนในห้อง CCOC ทำให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ประชาชนติดต่อหรือแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ทราบได้ นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ที่ได้ออกตรวจพื้นที่ ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย นำไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน