สภ.เมืองพิษณุโลก Smart Safety Zone 4.0

         สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก มีพื้นที่รับผิดชอบ 593.96 ตารางกิโลเมตร มีประชากรรวม 260,734 คน

         เป็น 1ใน 15 สถานีตำรวจนำร่อง ภายใต้ชื่อโครงการ “ชุมชนตลาดบ้านคลอง Smart Safety Zone 4.0” ใช้พื้นที่บริเวณชุมชนย่านตลาดบ้านคลอง ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่การค้าขายระดับพื้นฐานจนถึงปัจจุบันมีขนาดใหญ่ มีความหนาแน่นของประชากรในทุกระดับ

         จากการประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม หรือ Big 6 ได้มีฉันทามติคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้ชื่อเรียกว่า “ชุมชนตำบลบ้านคลอง Smart Safety Zone 4.0” พื้นที่โครงการทั้งหมด 2  ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรประมาณ 4,589 คน

โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกดังนี้

         Risk – เป็นพื้นที่ซึ่งเคยเกิดเหตุอาชญากรรมจากสถิติคดีอาญามาก่อน จากสถิติการรับแจ้งเหตุผ่านศูนย์ 191 ในเขตโซนคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 31พ.ค.2564 มีความถี่ในการรับแจ้งเหตุสูง ซึ่งมีทั้งคดีทำร้ายร่างกาย คดีลักทรัพย์ ทะเลาะวิวาท ดื่มสุราส่งเสียงดัง วัยรุ่นรวมตัว เมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย

         Landmark – เป็นชุมชนตลาดบ้านคลอง มีจุดตัดของเส้นทางสัญจรหลักระหว่างจังหวัดพิษณุโลก-จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก-จังหวัดสุโขทัย

         Economic – เป็นแหล่งเศรษฐกิจใหม่ ในพื้นที่ที่กำลังขยายตัวมีความหนาแน่นของประชากรทุกกลุ่ม ตั้งแต่ นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน และคนสูงวัย มีความหลากหลายกลุ่มอาชีพ ตั้งแต่การค้าขายระดับพื้นฐาน เช่น ตลาดสด ร้านรถเข็น แผงลอย ตลอดแนวถนน มีร้านสะดวกซื้อ 7-11 โลตัสเอ็กเพรส บิ๊กซีมินิ รวมจำนวน 7 แห่ง และยังเป็นที่ตั้งของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่อีกด้วย

การดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0

1.ภายในสถานีตำรวจ

         จัดตั้งศูนย์ CCOC ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมสั่งการเชื่อมต่อกล้องวงปิด CCTV จำนวน 183 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ระบบ CCTV ได้เชื่อมต่อระบบ License Plate ในพื้นที่โครงการมีการนำแอปพลิเคชันและสื่อโซเชียลมาใช้ เช่น Police 4.0, Police i lert u, Line Official Account, FaceBook, โปรแกรม Life 360, โปรแกรม Adaptive Traffic Signal Control จาก แขวงทางหลวง

2.ภายนอกสถานีตำรวจ

         เพิ่มจุดตรวจในพื้นที่จุดเสี่ยง ดังนี้

         1. เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยงและแก้ไขซ่อมแซมไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมหลัก

         2. เพิ่มกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่จุดเสี่ยง และเส้นทางคมนาคมหลัก

         3. ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รกร้างตามทฤษฎี broken windows theory

         4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเอง การแจ้งเหตุ การช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นเมื่อประสบเหตุ

         5. เพิ่มที่ทำาการชั่วคราวเพื่อรับแจ้งเหตุ แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้น โดยตำรวจจิตอาสา

         6. ระบบ SOS รับแจ้งเหตุ จำนวน 2 จุด

         7. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ และ LED , แจกเอกสารแผ่นพับ