สภ.เมืองสมุทรปราการ Smart Safety Zone 4.0

     สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เป็น 1 ใน 15 สถานีตำรวจนำร่อง ในโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยมีพื้นที่โครงการ 1.84 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่ดำเนินโครงการ

         จากการประชุมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม หรือ Big 6 ได้มีฉันทามติคัดเลือกพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 โดยใช้ชื่อเรียกว่า “ตลาดปากน้ำ Smart Safety Zone 4.0” มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 1.84 ตารางกิโลเมตร

โดยมีเหตุผลในการคัดเลือกดังนี้

         Risk – เป็นพื้นที่จุดเสี่ยงภัยอาชญากรรม โดยในสถานที่ดังกล่าวเคยเกิดเหตุทั้งอาชญากรรมที่รุนแรง และอาชญากรรมทั่วๆไป อาทิเช่น อาชญากรรมรุนแรง

         Landmark – สถานที่ที่มีความสําคัญในเชิงสัญลักษณ์ ได้แก่ เป็นที่ตั้งของหอชมเมืองสมุทรปราการ เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ๆใช้ในการจัดงาน นมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นพื้นที่ตั้งของโครงการกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเชื่อว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะเป็นสถานที่สำคัญเชิงสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ

         Economic – เป็นพื้นที่ ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ มีตลาดปากน้ำ, ตลาดวิบูลย์ศรี และตลาดบางฆ้อง ซึ่งเป็นตลาดแหล่งรวมสินค้าส่งออกของจังหวัดสมุทรปราการ มีสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมการคมนาคมทางบก โดยมี สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีปากน้ำ สถานีศรีนครินทร์ สถานีแพรกษา นอกจากนี้ยังมี วินรถสองแถว, วินรถจักรยานยนต์ สถานที่ที่เป็นแหล่งรวมการคมนาคมทางน้ำ โดยมี ท่าเรือข้ามฟากวิบูลย์ศรี ซึ่งเป็นท่าเรือข้ามฟากเพียงแห่งเดียวที่ประชาชนใช้เดินทางจาก อำเภอเมืองสมุทรปราการ ไปยัง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ มีห้างสรรพสินค้า จำนวน 2 ห้าง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าอินฟินิท, ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และยังมีสถานที่ตั้งของธนาคารและร้านค้าทองจำนวนมาก

การดำเนินการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0

1.ภายในสถานีตำรวจ

         1.1 จัดตั้ง ศูนย์ CCOC ซึ่งมีการดึงสัณญาณจากกล้องวงจรปิด เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

                – กล้องวงจรปิดที่มุมกล้องเหมาะสมอยู่แล้ว มีหน่วยงานรัฐเป็นเจ้าของ จำนวน 31 ตัว

                – กล้องวงจรปิดที่มุมกล้องเหมาะสมอยู่แล้ว มีภาคเอกชนเป็นเจ้าของ จำนวน 29 ตัว

                – กล้องวงจรปิดที่เห็นสมควรซ่อมแซม จำนวน 46 ตัว

                – กล้องวงจรปิดที่เห็นสมควรปรับมุมกล้อง จำนวน 74 ตัว

                – กล้องวงจรปิดที่เห็นสมควรติดตั้งเพิ่มเติม จำนวน 60 ตัว

         1.2 มีการนำแอปพลิเคชันและสื่อโซเชียลมาใช้เพิ่มเติม ได้แก่ Line Official ของสถานี, Police 4.0. , Police i lert u

2.ภายนอกสถานีตำรวจ

         จัดทำเสารับแจ้งเหตุฉุกเฉิน Smart SOS , กล่องรับแจ้งเหตุ ฉุกเฉิน SOS BOX, สายตรวจโดรน , จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ , ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ , ปรับปรุงกล้องวงจรปิด และได้นำนวัตกรรมอื่นๆ มาใช้ ในการป้องกันอาชญากรรม ดังนี้

1. Appliacation police 4.0

2. Appliacation police i lert u

3. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและควบคุมและสั่งการ(CCOC) การจราจรและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งมีกล้อง CCTV ในพื้นที่ จำนวน 240 ตัว

4. เสารับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Smart SOS) จำนวน 7 จุด

5. ตู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (SOS BOX) จำนวน 5 ตู้

6. อากาศยานไร้คนขับ (Drone)

7. โครงการภาคีเครือข่ายแจ้งข่าวอาชญากรรม(เชื่อมเครือข่าย Smart Phone กับ วิทยุสื่อสารตำรวจ)

8. สายตรวจรถจักรยาน

9. จัดทำวีดีทัศน์(VTR) ประชาสัมพันธ์โครงการ

10. การส่งข้อความ SMS จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)